Hälsoundersökningar är en viktig del i att tidigt identifiera faktorer som kan orsaka hälsoproblem i framtiden men också ett sätt att behålla motivationen till en sund livsstil, grunden till ett långt och friskt liv.

onelab-ikoner

Våra prover och tester är utvalda för att ge en så god inblick i hälsan som möjligt. För att kunna dra betydande slutsatser är det viktigt att informationen är av så hög kvalitet som möjligt.

Därför kompromissar vi aldrig med valet av prover.
Våra analyser genomförs alltid av ackrediterade labb, samma som inom sjukvården.

 


Kolesterol

Kolesterol mäter den totala mängden kolesterol som finns i blodet. I kolesterol ingår bl.a. HDL-kolesterol och LDL-kolesterol. En hög nivå av kolesterol anses vara en av flera riskfaktorer när det gäller utveckling av hjärt-kärlsjukdom.

LDL

LDL-kolesterol brukar även kallas det ”onda” kolesterolet. Höga nivåer av LDL-kolesterol är en av många riskfaktorer kopplade till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.


Triglycerider

Höga halter av triglycerider i blodet anses också vara en av många faktorer associerat med ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

HDL

HDL-kolesterolet brukar även kallas det ”goda” kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdomar. Generellt sett är det bra att sträva efter så höga HDL-värden som möjligt.


Glukos

Vår kropp är ständigt i behov av energi. För att snabbt kunna tillgodose kroppens olika organ med energi (t.ex. musklerna vid fysisk träning) transporteras socker runt i blodet i form av glukos. Via ett blodprov kan vi mäta hur mycket socker som finns i blodet, blodglukos. Blodsockernivån påverkas av den mat vi äter, olika hormoner i kroppen (t.ex. insulin och adrenalin), stress, och även fysisk aktivitet. För höga nivåer av glukos i blodet över tid kan vara skadligt för kroppen.

HbA1c

HbA1c är ett blodprov som ger ett mått på hur blodsockernivån har varit de senaste två till tre månaderna. Blodsockernivån påverkas av den mat vi äter, olika hormoner i kroppen (t.ex. insulin och adrenalin), stress, samt fysisk aktivitet. Hur fort och hur mycket blodsockret sänks är individuellt och beror på träningens intensitet och långvarighet.


TSH

TSH är en förkortning för tyreoideastimulerande hormon. TSH är ett hormon som reglerar sköldkörtelns produktion av sköldkörtelhormoner, vilka påverkar kroppens ämnesomsättning. TSH är ett blodprov som tas för att kontrollera om sköldkörteln fungerar som den ska. Vid en hög ämnesomsättning ses ofta låga nivåer av TSH och vid en låg ämnesomsättning ses höga nivåer av TSH.

Testosteron

Testosteron är ett manligt könshormon, men finns även hos kvinnor i lägre nivåer än hos män. Hormonet har betydelse hos både män och kvinnor genom sin påverkan på bland annat könsdrift, muskelmassa och skelettet. Hos män kan en långsam minskning av testosteronnivåerna ske med stigande ålder.


Hemoglobin

Hemoglobin eller blodvärde som det ofta benämns i vardagligt tal är ett protein som finns i röda blodkroppar och ger blodet dess röda färg. Hemoglobinet uppgift är att transportera syre från lungorna ut till kroppens organ och transportera bort koldioxid tillbaka till lungorna. Ett lågt hemoglobinvärde kan leda till att man känner sig trött och presterar sämre vid fysisk aktivitet. Orsaken till ett lågt hemoglobinvärde beror ofta på att man har järn- eller vitaminbrist (B12 eller folat), men det kan även finnas andra orsaker till ett lågt blodvärde.

Ferritin

Ferritin är ett blodprov som avspeglar tillgången på järn i kroppen. Järn är en av hemoglobinets (se info om hemoglobin, Hb) beståndsdelar och därför viktigt vid syretransport i blodet. Ett lågt ferritinvärde tyder på brist eller avsaknad av järn i kroppen. På sikt kan låga järnnivåer leda till ett lågt hemoglobinvärde och därmed risk för försämrad syreupptagnings- och prestationsförmåga.
Järnbrist kan hos vissa personer ge symtom som trötthet även om hemoglobinvärdet är normalt. Särskilt menstruerande kvinnor, men även män med hög fysisk aktivitet, bör vara noga med att få i sig tillräckligt med järn. Vid låga järnnivåer och samtidigt normala hemoglobinvärden kan behandling med järntillskott prövas eftersom hemoglobinvärdet kan ha sjunkit från sitt optimala värde till ett lägre värde.


Kreatinkinas

Kreatinkinas eller CK är ett enzym som finns i skelettmuskulatur, i hjärtat och i hjärnan. Vid inflammation i t.ex. muskelvävnad eller i samband med att muskelfibrer bryts ner vid fysisk träning ökar nivåerna av CK i blodet. CK kan användas som ett index för muskulärt slitage vid idrott. Om CK-värdet är för högt bör man minska träningsbelastningen för att förhindra allvarlig muskelskada eller överträning. Elitidrottsmän eller kvinnor kan ha ett högre CK-värde än medelbefolkningen. Med stigande ålder sjunker CK-värdet naturligt.

Magnesium

Magnesium är en mineral som är involverat i många processer i kroppen och har en viktigt funktion vid bl.a energiproduktion, muskelarbete och hur vårt nervsystem kommunicerar. Måttligt sänkt magnesiumkoncentration ger symtom i form av trötthet och kraftlöshet medan mer uttalad brist är förenad med muskelkramper.